کتاب جدید " مطالعات حدیثی و زبان شناسی تاریخی" از محمدحسن احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران وارد عرصه نشر شد. این کتاب

we announce a forthcoming publication that will likely be of interest to the academic community